top of page

Privacy policy

BEWEGING ° hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, lidmaatschap en informatie die u verstrekt via onze website of andere contactkanalen.

Verzamelen van persoonsgegevens

Contactformulieren, enquêtes, wedstrijden

Beweging° verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens wanneer die uitdrukkelijk worden meegedeeld zoals voor het gebruik van sommige onderdelen van de website, zoals de deelname aan een wedstrijd, enquête of activiteit van de Beweging°, het inschrijven op een nieuwsbrief en de contactname via een contactformulier of e-mail. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Websites

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, …) verzamelen.
Voor het gebruik van cookies verwijzen we naar ons “Cookiesbeleid

VISIE wedstrijd

Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld in functie van de VISIE Wedstrijd.
Deze gegevens worden gebruikt enkel en alleen in functie van de VISIE wedstrijd via de website www.visiewedstrijd.be.
Uw gegevens zullen in het kader van de VISIE Wedstrijd niet langer dan 12 maanden worden bewaard.

Inzage en correctie van gegevens

Beweging° zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.
U heeft daarnaast ook steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens. U kunt een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, te sturen naar het volgende adres:

BEWEGING°
Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel
e-mail : 

We bezorgen u binnen 30 dagen een antwoord.
Mocht u niet het verwachte antwoord op uw verzoek ontvangen, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in België: https://www.privacycommission.be

Doorgeven van persoonsgegevens

Beweging° gaat niet over tot het meedelen, verkopen, doorgeven of anderszins verspreiden van uw persoonsgegevens aan derde partijen buiten de Beweging°, tenzij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst (bv. aflevering van prijs voor een wedstrijd enz.), tenzij dat wettelijk vereist wordt of tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dat te doen.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevensbeveiliging

Beweging° neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. 

Beweging° verbindt zich er ook toe de toegang tot de persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en toegang dus enkel te verlenen wanneer noodzakelijk. 

Medewerkers die toegang tot de gegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging en geheimhouding.

Minderjarigen

Beweging° let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Beweging° zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Beweging° moedigt minderjarigen aan, indien zij een van onze websites bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan ons door te sturen.
 

Contact

Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij 
 

° Beweging omvat de navolgende rechtspersonen en verenigingen:

Beweging VZW
Sociaal Engagement cvba-so
Beweging.academie VZW
Procura VZW
Pronet Verzekeringen CVBA 
Visie

bottom of page